Inhoud

Inburgering en reïntegratie in leertrajecten

Hoe krijgen we laagopgeleide oudkomers naar de arbeidsmarkt?
2 februari 2015

Samenvatting

Hoe combineren we voor laagopgeleide oudkomers inburgering en reïntegratie tot een effectief leertraject? En hoe houden we grip op het resultaat van het traject?

Onder druk van ontwikkelingen rondom Inburgering en Reïntegratie zoeken gemeenten naarstig naar wegen om langdurig werkloze oudkomers voor te bereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt. Gemeenten willen voor deze doelgroep trajecten inkopen waarin enerzijds gewerkt wordt aan het wegwerken van (maatschappelijke) belemmeringen die werken in de weg staan, en anderzijds aan Nt2-taalverwerving. In het jargon heet dit inmiddels: Samenloop inburgering en reïntegratie.

Wat betekent die samenloop voor het programmeren van onderwijstrajecten? Hoe doen we recht aan de formele inburgeringsdoelen én reïntegratiedoelen die voor elke cliënt op maat worden vastgesteld.

In dit artikel zien we hoe de gemeente Arnhem en Cito samen aan de slag zijn gegaan met deze vraag.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.