Inhoud

Taalproblemen aanpakken in het deeltijds onderwijs

Een praktijkverhaal uit Brussel
2 februari 2015

Samenvatting

Het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) is een relatief jong centrum dat onderwijs biedt aan leerplichtige jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het gaat om jongeren die leren en werken willen combineren. In plaats van vijf dagen door te brengen op de schoolbanken kunnen zij twee dagen opleiding1 volgen in het centrum en drie dagen werken.

Begin 2003 trok het CDO voor het eerst aan de alarmbel: veel jongeren in het CDO bleken onvoldoende taalvaardig om te kunnen functioneren in de opleiding en op de werkvloer. Het team stond voor de prangende vraag: hoe pakken we dit aan? Wat kunnen we hieraan doen? Hoe kunnen we zorgen voor een betere communicatie met de jongeren? Het Centrum voor Taal en Migratie (CTM) uit Leuven kon vanaf oktober 2004 samen met het CDO aan de slag om een taalbeleid uit te stippelen dat een antwoord zou bieden op de vragen die leefden2.

De projectmedewerkers van het CTM, Joke Drijkoningen en Griet Ramaut, blikken samen met de betrokken leerkrachten en coördinator terug op één jaar ‘taalbeleid’ in het centrum en schetsen de achtergronden bij het project. Els Debecker, leerkracht algemene vorming (ASPV), Luk Delft, coördinator van het CDO, en Hugo Leonard, leerkracht Goederenbehandelaar-Magazijnier, vertellen daarbij over hun ervaringen.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.