Inhoud

Naar een inburgeringsportfolio

Of: zou het dan toch nog wat worden tussen Rita Verdonk en de educatie?
2 februari 2015

Samenvatting

Wie op dit moment rondkijkt in ROC’s, krijgt een somber beeld van de educatie. Terwijl er nog steeds wachtlijsten zijn met mensen die Nederlands willen leren, kampen afdelingen educatie met afvloeiingslijsten, ontslagen, 57- of 58-plusregelingen, wachtgelden… De eerste effecten van de vernieuwing van het inburgeringbeleid door dit kabinet stemmen niet vrolijk. Het ziet eruit alsof er sprake is van een razendsnelle afbraak van wat er de afgelopen jaren aan onderwijsaanbod en expertise is opgebouwd. Alsof we afstormen op een situatie waarin we weer opnieuw moeten beginnen. Nieuwkomers en oudkomers die zichzelf maar moeten zien te redden. En talloze gemotiveerde en bekwame Nt2-docenten die handenwrijvend aan de kant staan. Zonder baan, zonder inkomen, zonder de doelgroep waar ze zich jaren lang voor hebben ingezet.

Maar het kan verkeren. Anne Kerkhoff keek naar de spaarzame gegevens die al bekend zijn over het nieuwe inburgeringsexamen in Nederland. Volgens haar is er hoop. Binnen de contouren van het regeringsbeleid kan volgens haar een inburgeringsexamen worden ontwikkeld dat nieuwe kansen biedt voor nieuwkomers en oudkomers, én voor de volwasseneneducatie. Een advies aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.