Inhoud

Portfolio: hebt u het nog op een rijtje?

Bij LES 134
2 februari 2015

Samenvatting

Tot voor kort gold het werken met een portfolio nog als een gouden tip (voor de één), of als de volgende noviteit waarvan we de houdbaarheid maar moesten afwachten (voor de ander). Inmiddels is op brede schaal in enigerlei vorm een portfolio ingevoerd. De meeste onderwijsaanbieders doen ‘iets’ met portfolio en iedere docent heeft er toch wel minstens van gehoord. Tegelijk blijkt er ook veel verwarring te zijn. “Wij hebben een portfolio” betekent voor de één dat er persoonlijke cursistgegevens en toetsresultaten worden vastgelegd, voor een ander dat er met een taalportfolio wordt gewerkt. De volgende zet een loopbaanportfolio in, en weer een ander rekent met zijn opdrachtgever af op basis van vooraf besproken bewijzen in de dossiers van de cursisten.

Wij willen u daarom opnieuw even bijpraten in dit themanummer. Wat is een portfolio? Wat is het minimaal en wat kan het óók zijn? Welke functies kan het hebben? Welke onderdelen kan het hebben? Welke kansen zijn er? Antwoord op deze vragen in deze LES kan u helpen te bepalen waar u staat en maakt het mogelijk in uw team te bespreken hoe u verder wilt. In elk geval hebt u het straks weer op een rijtje.

Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.