Wijzigingen Regeling Inburgering per 1 mei 2018 en per 1 juli 2018

Ingaande 1 mei en 1 juli 2018 zijn een aantal wijzigingen van kracht, welke u hieronder aantreft. Voor de precieze details van de wijziging wordt verwezen naar de Regeling Inburgering, zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 maart 2018 (nr. 15700).

 

1. Wijziging Regeling Inburgering per 1 mei 2018: Wijziging in het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt: in plaats van eindgesprek deelname van 64 uur cursus voldoende

Deze wijziging is per 1 mei 2018 ingegaan.

 

2. Wijziging Regeling Inburgering per 1 juli 2018: verruiming gronden verlenging inburgeringstermijn en ontheffing inburgeringsplicht

Teneinde een aantal in de praktijk gesignaleerde knelpunten in het huidige stelsel van inburgering op te lossen treedt per 1 juli 2018 een wijziging in werking van de Regeling Inburgering.

In de regeling zijn de criteria vastgelegd voor alfabetiseringscursus en voor verlenging op grond van niet- verwijtbaarheid van de inburgeringstermijn. Deze criteria blijken nu niet volledig aan te sluiten op de wens om inburgeringsplichtigen op een zo hoog mogelijk niveau te laten inburgeren.

Ontheffing van de inburgeringsplicht en verlenging van de inburgeringstermijn is mogelijk wanneer een bepaald aantal uren cursus is gevolgd en een aantal malen de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen zijn afgelegd. Daarbij telden de cursusuren en pogingen voor het staatsexamen Nederlands als Tweede taal (NT2) niet mee.  Dit leidde er in de praktijk toe dat degene die gestart was met een cursus NT2 en daarna niet in staat bleek te zijn te voldoen aan zijn inburgeringsplicht, of daarvoor meer tijd nodig bleek te hebben, niet in aanmerking kwam voor ontheffing of verlenging. Dit knelpunt wordt per 1 juli 2018 opgelost met de wijziging van de Regeling Inburgering: de uren besteed aan een cursus NT2 en de pogingen staatsexamen NT2 tellen in het vervolg mee voor een ontheffing, vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen en voor verlenging, vanwege niet verwijtbaarheid.

 

Een andere wijziging betreft de groep inburgeringsplichtigen die niet leerbaar zijn. Voor deze groep was tot 1 juli 2018 ontheffing mogelijk, wanneer een bepaald aantal uren alfabetiseringscursus was gevolgd én uit een leerbaarheidstoets bleek dat de inburgeringsplichtige niet het leervermogen had om het inburgeringsexamen te halen. Het komt in de praktijk echter voor dat tijdens of na de alfabetiseringscursus al gestart wordt met de inburgeringscursus, maar dat dit achteraf te voorbarig blijkt te zijn. De wijziging van de Regeling Inburgering maakt het mogelijk dat ook uren inburgeringscursus meetellen voor een ontheffing op grond van niet-leerbaarheid.

 

Tot slot krijgen inburgeringsplichtigen die een opleiding volgen recht op verlenging van de inburgeringstermijn. Aan de inburgeringsplicht kan worden voldaan door een diploma van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs vanaf niveau 2 (hierna: opleiding mbo 2 of hoger).

Voor nieuwkomers is het echter niet altijd mogelijk een mbo 2 opleiding of hoger af te ronden binnen de inburgeringstermijn van drie jaar. Sommige opleidingen, zoals een opleiding van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, beslaan immers al meer dan de inburgeringstermijn van drie jaar. De wijziging maakt het mogelijk de inburgeringstermijn te verlengen, wanneer een opleiding mbo 2 of hoger wordt of is gevolgd.